2021.08.06., péntek , Berta, Bettina

Hírek

2021. április 13. kedd • 11:07

Agrárjogszabályok 14. hét

2021. április 5. és április 11. közötti agrárgazdálkodást érintő jogszabályváltozások

Magyar Közlöny 058. (2021.04.06.) szám

1. A belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről

Kihirdetés napja: 2021.04.06.

A korlátozó intézkedések részbeni feloldásának feltételeként megjelölt kettőmillió-ötszázezredik első dózisú COVID-19 oltóanyag beadása 2021. április 6. napján megtörtént, ennek értelmében a 144/2021. (III. 27.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket 2021. április 7. napjától kell alkalmazni:

- a kijárási tilalom este 22 órától reggeli 5 óráig tart majd;
- az üzletek reggel 5 és este 21.30 óra között tarthatnak nyitva.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi, korábban kihirdetett védelmi intézkedések továbbra is alkalmazandók!

Emlékeztetőül a fontosabb védelmi intézkedések:

közterületen, utcán, település belterületén 6 éven aluliak és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni(fontos szabály dolgozók részére például, akik munkavégzés során közterületen, utcán, település belterületén is tartózkodnak)
- közterületen, nyilvános helyen mindenki köteles a szociális érintkezést a lehető legszűkebb körre korlátozni, és másik embertől 1,5 méteres távolságot tartani
- a felnőttképzésben vizsga nem szervezhető, a 2021. március 8-ig már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
A Kormány továbbra is kéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.
az ideiglenes határellenőrzés 2021. április 8-ig meghosszabbodott (tehát az üzleti utak esetén alkalmazandó speciális be- és visszautazási szabályok továbbra is alkalmazandók!).

 

Magyar Közlöny 59. (2021.04.06.) szám

Az agrárgazdaságot érintő módosítást nem tartalmaz.


 

Magyar Közlöny 60. (2021.04.07.) szám

1. 166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról

Kihirdetés napja: 2021.04.07.

Hatályba lépés napja: 2021.04.07. 22:00

A Kormány rendelete alapján az ideiglenes szigorított veszélyhelyzeti intézkedéseket 2021. április 19. napjáig alkalmazni kell, az esetleges további alkalmazásról újabb jogszabály fog rendelkezni.

Emlékeztetőül a fontosabb rendelkezések:

közterületen, utcán, település belterületén 6 éven aluliak és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni(fontos szabály azon dolgozók részére például, akik munkavégzés során közterületen, utcán, település belterületén is tartózkodnak)
- közterületen, nyilvános helyen mindenki köteles a szociális érintkezést a lehető legszűkebb körre korlátozni, és másik embertől 1,5 méteres távolságot tartani
-a felnőttképzésben vizsga nem szervezhető, a 2021. március 8-ig már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
A Kormány továbbra is kéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.
az ideiglenes határellenőrzés 2021. április 19-ig meghosszabbodik (tehát az üzleti utak esetén alkalmazandó speciális be- és visszautazási szabályok továbbra is alkalmazandók!).

 

Magyar Közlöny 61. (2021.04.09.) szám

1. Az agrárminiszter 16/2021. (IV. 9.) AM rendelete a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról

Kihirdetés napja: 2021.04.09.

Hatályba lépés napja: 2021.04.25.

Az  országos és a  területi környezetvédelmi hatóság a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdésében meghatározott hatósági nyilvántartást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben vezeti.
A  hatósági nyilvántartásba való betekintésre és a  nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra az  adott ügyre vonatkozó betekintési és adatszolgáltatási szabályokat kell alkalmazni.
A fentieken túlmenően módosult a rendelet melléklete is (a hatósági nyilvántartás adattartama).

2. Az agrárminiszter 17/2021. (IV. 9.) AM rendelete a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról

Kihirdetés napja: 2021.04.09.

Hatályba lépés napja: 2021.05.10.

Az AM rendelet az alábbi témaköröket érintő szabályozást tartalmaz:

1. Értelmező rendelkezések
2. A barlanglátogatás feltételei
3. A barlangi búvármerülés feltételei
4. Barlang feltáró kutatása és barlang tudományos kutatása
5. A barlangkutatás és a búvármerüléssel megvalósuló barlangkutatás közös szabályai
6. Barlang hasznosítása
7. Filmforgatás
8. Barlangok kiépítése
9. Barlangi mentés
10. Barlangi túravezetői és barlangi kutatásvezetői képzettség megszerzése
11. A miniszteri engedély módosítása, visszavonása
12. A vagyonkezelői hozzájárulás módosítása, visszavonása
13. Védett mesterséges üregekre vonatkozó szabályok
14. Záró rendelkezések

3. A Kúria 1/2021. KPJE jogegységi határozata

Közzététel napja: 2021.04.09.

A Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa (a továbbiakban: jogegységi tanács) a Kúria ítélkező tanácsa által a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 32.  § (1)  bekezdés b) pontja alapján indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő jogegységi határozatot: Abban az  esetben, ha az  elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozata bármely – akár alaki, akár tartalmi – okból nyilvánvalóan nem felel meg az  anyagi jogi feltételeknek, akkor a  vevő tulajdonjogát be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.

Indokolás:

Ptk. 6:222. § (1)  bekezdése szerint a  tulajdonos a  vételi ajánlatot annak elfogadása előtt köteles teljes terjedelemben közölni az  elővásárlásra jogosulttal. Ugyanezen § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az  ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük létrejön. A PK vélemény 7. pontja szerint az elővásárlásra jogosultnak a vele közölt ajánlatot teljes terjedelmében, feltételek nélkül kell elfogadnia. A  Ptk. idézett rendelkezéseiből következik, hogy ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonos által közölt vételi ajánlatot teljes terjedelmében, feltételek nélkül elfogadja, akkor a szerződés a tulajdonos és közte, nem pedig a tulajdonos és az eredeti szerződő féllel jön létre.
Ptk. 5:167. §-a értelmében az ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére jogszabályban meghatározott okirat alapján kerülhet sor.
Az Inytv. 29.  §-a értelmében a jogok bejegyzésének – ha jogszabály másként nem rendelkezik – olyan okirat alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja.
Az Inytv.vhr. 75.  § (1) bekezdése szerint, ha az ingatlanra elővásárlási jog van bejegyezve, vagy a  nyilvántartás adataiból megállapítható, hogy jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, és a  tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem az elővásárlási jog jogosultja javára kérik, – ha a  jogszabály eltérően nem rendelkezik – csatolni kell a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni. A (2) bekezdés alapján, ha a jogosult nem nyilatkozott, annak nyilatkozattételre való írásbeli felszólítását és a kapott vételi ajánlat közlését a kérelmező az átvételt igazoló irattal (tértivevény, átvételi elismervény) köteles igazolni.
Az Inytv. 9. § (1) bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartás vezetése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.
Az Inytv. 51.  § (1)  bekezdése szerint el kell utasítani a bejegyzési kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi vagy alaki hiányossága van, amely miatt az nyilvánvalóan érvénytelen. Az érvénytelenség akkor nyilvánvaló, ha ez a tény önmagában az okiratból megállapítható.


agrotrend.hu / OTP Agrár

 

 

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.