2021.08.01., vasárnap , Boglárka

Agrárpénzek

2019. április 03. szerda • 15:41

Erdőgazdálkodók: változások az erdősítési pályázatban

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2021. június 30-ra módosult.

2019. március 21-én a Széchenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint változott a VP5- 8.1.1-16. kódszámú „Erdősítés támogatása” elnevezésű felhívás - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán.


fotó: Pixabay

A felhívás 3.4.1.1. I. „Támogatás igénybevételének feltételei” fejezetében módosultak a jövedelempótló és az első éves ápolási támogatásra vonatkozó előírások, azaz erdőtelepítés esetén az elsőkivitel megvalósulását követő első kifizetés az elsőkiviteli támogatáson túl, az adott évi jövedelempótló, és elsőéves ápolási támogatást is tartalmazza.

A 3.4.1.1 II. „Kötelezettségek vállalása” fejezet módosításai alapján a támogatói okirat hatálybalépését követő 36 hónapig lehetőség lesz a telepítés megvalósítására és az első kifizetési igénylés benyújtására.

A pályázat 3.4.1.3. „Egyéb elvárások” fejezetében módosultak a létszámtartásra és bővítésre vonatkozó kötelezettségek, aminek alapján a foglalkoztatotti létszámbővítésre tett vállalást projektenként kell teljesítenie a kedvezményezettnek, azaz amennyiben a kedvezményezett több projektben vállalt létszámbővítést, ezen kötelezettségek teljesítését külön-külön kell vizsgálni, a több támogatott projekt kapcsán tett vállalások összeadódnak.  

A felhívás 5.1 „A támogatás formája” fejezet módosításai alapján a kedvezményezetteknek nem kell a kifizetési igényléshez azokat a dokumentumokat csatolniuk, amelyek az erdészeti hatóságnál már rendelkezésre állnak. Viszont a benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban megőrzési kötelezettséget kell vállalniuk.

Az 1. számú mellékletében, a fogalomtárban változott az ipari célú fás szárú ültetvény definíciója, miszerint innentől ez nem más, mint a fás szárú ültetvényekről szóló rendelet szerinti faipari alapanyag termelését szolgáló, nem több mint 20 éves vágásfordulóval kezelt fás szárú ültetvény. Továbbá törlésre került az ipari célú faválaszték meghatározása.

A felhívás technikai jellegű módosítását jelenti, hogy a 1.3 „A támogatás háttere” című fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre: a felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága helyett a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint irányító hatóság hirdeti meg.

Ugyancsak technikai jellegű módosítás, hogy a felhívás egészében a „támogatói okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „támogatói okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre változott. Ennek értelmében:

  • „…A támogatást igénylő köteles a …………legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő 36 hónapon belül megvalósítani és az első kifizetési igénylést benyújtani. ….”.
  •  „….A támogatói okirat hatálybalépését követően, a támogatást igénylő a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Államkincstár) által arra rendszeresített elektronikus felületen kérelmezheti a vállalt kötelezettségeinek átadását…” 
  • „….A támogatás a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem jóváhagyása után kibocsátott módosított támogatói okirat hatálybalépését követően folyósítható…” 
  • „…A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után, - az 5.1 fejezet 14.) pontja szerinti eset kivételével - legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépését követő 36 hónapon belül lehet benyújtani…”
  • „…A támogatást igénylő a  …………….a támogatási kérelem benyújtását követően, a támogatói okirat hatálybalépéséig csak saját felelősségére kezdheti meg…” 
  • „….Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését megelőzően, úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket...”

A támogatói okirat a felhívással összhangban módosult.

A „További információk” fejezetben a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek kerültek átvezetésre:

  • A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön illetve Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait a www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint – kezelje. 
  • A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése megfelelő jogalappal és az érintettek tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez azonban általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető
  • Ha a támogatást igénylőnél a támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 
  • A kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

További részletekért kattintson ide.

agrotrend.hu / NAK - Dósa Ildikó

Pályázatok, Támogatások, Gabonapiac, Fiatal Gazda

Feliratkozás az Agrotrend.hu hírlevelére

Teljes név:
E-mail cím:*
Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.